Mustard Chicken – Radio Mélodie

Episode from Sunday, October 30, 2022 at 09:00 AM

Muttadd-Hähnsche
Chicken with mustard

E létschdes Geflìggel-Rézèpt fer dènne Monnatt gìbbt’s hèit: e Muttadd-Hähnche.
The last poultry recipe will end this month: it will be mustard chicken.

Was a sea a proboscis?
E Hähnsche vòn 1.3 Kilo ìn 8 Schdìgger geschnitt, ½ Glaas schdärger Muttadd (75 Millidder), 30 Gròmm Fètt zùm Bròòde, 600 Gròmm Zìwwle. 10 Zèntilidder Ròhm ùnn e Sùbbeléffel Muttadd fer de Sòòs.
What do we need?
1 chicken weighing 1.3 kg, cut into 8 pieces, ½ cup of strong mustard (75 ml), 30 grams of fat, 600 grams of onion. 10 cl of fresh cream and 1 tablespoon of mustard for the sauce.

Wìe wèrrd’s gemach?
‘s Flèèsch gùtt dick ìnbìnsle mét Muttadd ùnn mét Fètt ònbròòde ìn erer Pònn. Ùffpasse, dass de Muttadd nìtt ònbrènnt! De Hähnsche-Schdìgger uss der Pònn hoole, de Zìwwle ìn Scheiwe geschnitt ìns Fètt lèije ùn zaart dìnschde. ‘s Flèèsch ùff dìe Schischt Zìwwle lèije ùnn ¾ Schdùnn ùff gòns zaardem Fier késchle lòsse. Nùr lischt salse, weijen em Muttadd.
E Sèrwìer-Platt vòrwärme, ‘s Hähnsche drùff mache.
Of Ròhm ùnn of Léffel Muttadd zù of Zìwwle rìhre ìn of Pònn, kùrz ùffqualle lòsse ùnn of Flèèsch schìdde of Sòòs iüber.
Met Salsgrùmmbèrre sèrwìere.
How should we proceed?
Coat the chicken pieces liberally with mustard, fry them in hot fat in a casserole, being careful not to burn the mustard. Remove them from the casserole, replace them with the sliced ​​onions and melt them. Put the chicken pieces back on the bed of onions and cook on low heat for about 45 minutes. It is only lightly salted because of the mustard.
Heat the serving dish, place the chicken on it.
Add the cream and a spoonful of mustard to the pan, stir and leave the broth, then baste the chicken with this sauce and serve with steamed potatoes.

Òm näckschde Sùnda léhre mer widder èbbes Feines ze bagge odder ze koche uss der Omma ìhrem Rézèpdehèft. Bés dònn, viel Schbass ìn der Kisch ùnn òm Dìsch!
Next Sunday we will learn how to prepare another pie or dish from grandma’s recipe. Until then, happy cooking and eating.

Das Rézèpt vòn hèit kìnne mer èisch gèèr schìgge, rùùfe Radio Melodie òn: 03 87 98 29 29.
We will be happy to send you the recipe of the day. To do this, call Radio Melody on 03 87 98 29 29


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *